Ciasteczka! Uwaga! Używamy ciasteczek. Korzystanie ze strony stacjamuzeum.pl oznacza, że zgadzasz się na ich używanie. Więcej informacji znajdziesz w zakładce

Ok, zamknij

W trzecim bloku tematycznym Po torach w przeszłość ziemi sochaczewskiej pragniemy zaprosić w niezwykłą podróż w czasie do zamierzchłych czasów naszej małej ojczyzny.

Zajęcia wpisują się w nurt edukacji regionalnej, która w ostatnich czasach zaczęła być co raz mocniej akcentowana w programach nauczania. Edukacja regionalna jest złożonym procesem nauczania i wychowania, który związany jest z określonym fragmentem przestrzeni geograficznej – regionem i zamieszkującą go ludnością. Celem lekcji muzealnych jest przyswojenie przez uczestników podstawowego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, teorii i praktyki, dotyczących przede wszystkim tematów i zjawisk bliskich ich doświadczeniom oraz kształtowanie postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie. Dzięki lepszemu poznaniu własnego regionu wśród uczestników rozbudzany jest patriotyzm, przywiązanie do lokalnej tradycji, historii i dziedzictwa kulturowego. Zaletą zajęć jest to, że są one indywidualnie dostosowywane w zależności od miejsca pochodzenia uczestników.

Lekcje odbywają się w Skansenie Lokomotyw i sali edukacyjnej Centrum Edukacyjno – Turystycznego.


Tematy lekcji

Dzieje ziemi sochaczewskiej
Ziemia sochaczewska to dziś terytorium zapomniane, bądź definiowane w sposób nieprawidłowy. Nie możemy jednak zapomnieć, że to jednostka, której powierzchnia w okresie XIV–XVIII w. znacznie przekraczała obszar dzisiejszego powiatu sochaczewskiego. Spuścizna dzie-jowa i kulturowa ziemi sochaczewskiej jest interesująca i warta poznania. Szczególnie, gdy uświadomimy sobie, że w okresie największej prosperity na jej obszarze znajdowało się 7 miast i 265 wsi: od Łowicza na zachodzie, przez Mszczonów i Grodzisk na południu, Leszno i Kampinos na wschodzie, po linię Wisły na północy. Lekcja ta stanie się pretekstem do zapoznania się ze współczesnymi atrakcjami turystycznymi dawnej ziemi sochaczewskiej. Spodziewać się zatem można informacji o Łowiczu, Żyrardowie, Mszczonowie, Grodzisku Mazo-wieckim, Kampinosie, Bolimowie, czy Wiskitkach, ale również o miejscowościach związanych ze współ-czesnym powiatem sochaczewskim, czyli Brochowie, Iłowie, Rybnie, Młodzieszynie, Teresinie i Nowej Suchej. Szczególne miejsce podczas zajęć przeznaczymy na prezentację dziejów miejscowości, które były stacjami sochaczewskiej kolei wąskotorowej (Sochaczew, Chodaków, Brochów, Tułowice). Zajęcia są adresowane do dzieci i młodzieży z Sochaczewa oraz powiatu sochaczewskiego, a także powiatów ościennych. Będą indywidualnie dostosowywane w zależności od grupy wiekowej oraz miejsca pochodzenia uczestników.
Dzieje Sochaczewa w zarysie
Sochaczew to jedno z najstarszych miast na Mazowszu. Lokowane przez książąt mazo-wieckich jeszcze w XIII i w XIV w., było jedną z ważniejszych rezydencji tych władców. Po włączeniu do Korony w 1476 r. zostało wymienione przez Jana Długosza wśród 48 naj-znaczniejszych miast i miasteczek Królestwa Polskiego. Dziś dawniejsze dzieje tego znisz-czonego przez liczne konflikty zbrojne miasta są niemal zupełnie nieznane. Stwarza to przestrzeń do poprowadzenia ciekawej lekcji regionalnej, pozwalającej zapoznać się z wielką historią swojej małej ojczyzny. Dzięki zajęciom będzie można poznać dzieje naszego miasta w zarysie od jego początków do XIX w. Lekcje są adresowane do dzieci i młodzieży z Sochaczewa oraz powiatu sochaczewskiego. Będą indywidualnie dostosowy-wane w zależności od grupy wiekowej oraz miejsca pochodzenia uczestników.
Dzieje zamku w Sochaczewie
Lekcja przybliżająca dzieje najważ-niejszego obiektu architektury monu-mentalnej Sochaczewa i ziemi socha-czewskiej. Wzgórze zamkowe w So-chaczewie, to miejsce, w którym jak w soczewce skupiają się kluczowe wydarzenia historyczne dla miasta i powiatu. To tutaj założono pierwszy Sochaczew, tutaj powstał pierwszy jeszcze drewniany zamek książąt mazowieckich, wymurowany w na-stępnych stuleciach, tutaj wreszcie rezydowali książęta, królowie i urzęd-nicy związani z historią Mazowsza oraz Polski. W miejscu tym zapadały też często najważniejsze dla Mazowsza decyzje. Zamek zmieniał się przez wieki. Był wielokrotnie niszczony i odbu-dowywany. Dziś po zakończeniu naj-nowszych badań możemy zapre-zentować jego dzieje oraz przemiany architektoniczne w wiarygodny sposób. Możemy również zarysować per-spektywy na wykorzystanie warowni w przyszłości. Zajęcia są adresowane przede wszystkim do dzieci oraz mło-dzieży z Sochaczewa i powiatu sochaczewskiego. Będą indywidualnie dostosowywane w zależności od grupy wiekowej.
Brochów to nie tylko Chopin
Gmina Brochów, przez którą przebiega trasa sochaczewskiej kolei wąskotorowej, kojarzona jest dzisiaj przede wszystkim z postacią wybitnego polskiego kompozytora, jakim był Fryderyk Chopin, ochrzczony 23 kwietnia 1810 r. w kościele obronnym w Brochowie. Miejsce to jednak może poszczycić się wielowiekową historią, która sięga XI w. Teren obecnej gminy Brochów wpisywał się w najważ-niejsze wydarzenia w historii na-szego kraju, takie jak przemarsz wojsk króla Władysława Jagiełły na Grunwald, insurekcję kościusz-kowską czy chociażby powstanie styczniowe. Uczestniczyły w nich nieprzeciętne osobowości tego miejsca, które są kompletnie nie-znane, a godne zaprezentowania. Znajomość lokalnej historii gminy Brochów rozbudzi patriotyzm i nauczy dzieci oraz młodzież poszanowania dla rodzimej tradycji i kultury. W oparciu o pomoce dydaktyczne zostaną wyjaśnione m.in. takie pojęcia jak mała ojczyzna, patriotyzm lokalny, regionalizm, miejsce zamieszkania czy miejsce urodzenia. Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby zgłębić wiedzę historyczną na temat miejsca pochodzenia Fryderyka Chopina.