Ciasteczka! Uwaga! Używamy ciasteczek. Korzystanie ze strony stacjamuzeum.pl oznacza, że zgadzasz się na ich używanie. Więcej informacji znajdziesz w zakładce

Ok, zamknij

W pierwszym bloku tematycznym Podróż w czasie koleją wąskotorową, uczestnicy będą mogli zgłębić wiedzę na temat dziejów oraz taboru Sochaczewskiej Kolei Wąskotorowej. Uruchomienie linii w 1922 r. pomogło odbudować zniszczone podczas I wojny światowej miasto, przyczyniło się do gospodarczego rozwoju powiatu w XX w., a ostatecznie umożliwiło powstanie jednej z najważniejszych atrakcji turystycznych regionu.

Dodatkowo, w naszej placówce każdy otrzyma szanse poznania w syntetycznej formie dziejów kolejnictwa. Począwszy od kolei konnej poprzez trakcję parową, aż po lokomotywy elektryczne i spalinowe. Uczestnik pozna genezę silnika parowego, dowie się, kiedy powstał pierwszy parowóz oraz jak działał, a także zrozumie rolę Georga Stephensona dla rozwoju kolei żelaznej. Równolegle można zaznajomić się z rozwojem kolei i kolejnictwa na terenie ziem polskich na przestrzeni dziejów oraz zrozumieć, jak wielkie znaczenie miało ono dla ich rozwoju w trudnym okresie zaborów. Oprócz tego, można również poznać polską myśl techniczną na kolei oraz najciekawszą infrastrukturę kolejową, występującą w naszym kraju. Lekcje odbywają się w Skansenie Lokomotyw i w sali edukacyjnej Centrum Edukacyjno – Turystycznego.

Zachęcamy do zapoznania się z tematami lekcji


Tematy lekcji

Dzieje sochaczewskiej kolei wąskotorowej w latach 1922 – 1984
Lekcja przeznaczona dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadpodstawowych.

Sochaczewska kolej wąskoto-rowa jest ważną częścią dziejów Sochaczewa i ziemi sochaczew-skiej. Jej uruchomienie w 1922 r. pomogło odbudować znisz-czone podczas I wojny świato-wej miasto, przyczyniło się do gospodarczego rozwoju po-wiatu w XX w., a ostatecznie umożliwiło powstanie jednej z najważniejszych atrakcji tury-stycznych regionu. Lekcja przy-bliża dzieje sochaczewskiej ko-lei od okresu poprzedzającego jej ufundowanie, poprzez as-pekty związane z budową linii oraz jej funkcjonowaniem w okresie przed- i powojen-nym, aż po otwarcie oddziału Muzeum Kolejnictwa wraz z funkcjonującą do dziś koleją muzealną. Dzięki lekcji uczest-nicy będą mieli szansę zapo-znać się z rolą, jaką wąskoto-rówka odegrała w historii lokal-nej oraz najciekawszymi przy-kładami taboru i infrastruktury tej kolei. Zajęcia są adresowane przede wszystkim do dzieci i młodzieży z Sochaczewa oraz powiatu sochaczewskiego i będą indywidualnie dostosowywane w zależności od grupy wiekowej oraz miejsca pochodzenia uczestników.
Tabor Sochaczewskiej Kolei Wąskotorowej w latach 1922 – 1984
Lekcja przeznaczona dla szkół pod-stawowych, gimnazjalnych i ponad-podstawowych.

Lekcja przybliży uczestnikom tabor, który pracował na sochaczewskiej kolei wąskotorowej w latach, kiedy ta była publicznym środkiem trans-portu, czyli w okresie przed po-wstaniem muzeum. Dzięki lekcji bę-dzie można dowiedzieć się również, które z zabytkowych pojazdów ak-tualnie zgromadzonych w muzeal-nym skansenie, pracowały na so-chaczewskiej kolei wąskotorowej pomiędzy rokiem 1922 a 1984.
Stoi na stacji lokomotywa
Lekcja przeznaczona dla przed-szkoli i szkół podstawowych (klasy I–III).

Lekcja w przystępny sposób przy-bliża uczestnikom historię i rolę transportu kolejowego w codzien-nym życiu. Podczas zajęć uczestnik będzie mógł poczuć się jak maszy-nista, czy konduktor i zgłębić taj-niki pracy na kolei. Uczestnicy po-znają zasady działania parowozu i dowiedzą się, jak kolej zmieniała się przez ostatnie dwa stulecia – od lokomotywy parowej przez spa-linową do elektrowozu. Ponadto, na zajęciach omówiona zostanie kwestia bezpieczeństwa na prze-jazdach kolejowych i peronach, co zwiększy świadomość zagrożeń wynikających z niezachowania szczególnej ostrożności oraz kształ-tować będzie odpowiednią po-stawę już od najmłodszych lat. Wiedza przekazywana będzie za pomocą prezentacji multime-dialnej i innych pomocy dydak-tycznych oraz zadań animacyj-nych.
Dzieje kolei wąskotorowych w Polsce
Lekcja przeznaczona dla szkół pod-stawowych, gimnazjalnych i ponad-podstawowych.

Wbrew obiegowej opinii koleje wą-skotorowe odegrały ważną rolę w dziejach Polski. Od połowy XIX w., kiedy to uruchomiono pierwszą linię wąskotorową na ziemiach polskich, do początku XXI w. popularne ko-lejki znacząco wpłynęły na rozwój gospodarczy naszego kraju. Dzięki wydatnie niższym od kolei normal-notorowej kosztom budowy oraz eksploatacji przez ponad 150 lat ko-leje wąskotorowe funkcjonowały na obszarze niemal całego kraju. Łą-cząc wieś z miastem, a także oferując usługi dla wielu gałęzi przemysłu, wpisały się na trwałe w krajobraz polskiej prowincji. W trakcie lekcji uczestnik zapozna się m.in. z podsta-wowymi pojęciami związanymi z ko-lejami wąskotorowymi i dowie się, jak kształtował się ich rozwój na tere-nie ziem polskich w XIX i XX w.
Dzieje kolei w zarysie
Lekcja przeznaczona dla szkół pod-stawowych, gimnazjalnych i ponad-podstawowych.

Początki kolejnictwa sięgają już sta-rożytności i wieków średnich, kiedy do różnych prac transportowych za-częto stosować drewniane tory. Dzięki wykorzystaniu silnika paro-wego w ciągu XIX i XX w. kolej stała się jednym z najbardziej popular-nych środków transportu. Podczas zajęć uczestnik otrzyma możliwość zapoznania się w syntetycznej for-mie z dziejami kolei i kolejnictwa, począwszy od kolei konnej, poprzez trakcję parową aż po lokomotywy elektryczne i spalinowe. Pozna po-nadto genezę silnika parowego, do-wie się, kiedy powstał pierwszy pa-rowóz oraz jak działał, a także zro-zumie rolę George'a Stephensona dla rozwoju kolei żelaznej. Dzięki odpowiednim pomocom nauko-wym zaprezentowane zostaną w at-rakcyjnej formie najciekawsze przy-kłady taboru kolejowego oraz infra-struktury kolejowej na świecie.Dzieje kolei w Polsce
Lekcje przeznaczona są dla szkół: podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych.

Na przełomie XVIII i XIX w., kiedy na świecie rozpoczynała się rewolucja przemysłowa, a co za tym idzie, rozwój kolejnictwa, Polska utraciła niepodległość. Podział ziem pomię-dzy trzech zaborców przez następne sto lat miał mieć trwały wpływ na rozwój kolei za ziemiach polskich. Podczas lekcji uczestnik dowie się, jak wyglądał rozwój kolei i kolejnictwa w Polsce na przestrzeni dziejów od powstania pierwszej linii kolejowej z Wrocławia do Oławy, poprzez Kolej Warszawsko – Wiedeńską, czy chociażby uruchomienia w zaborze austriackim linii Kraków – Szczakowa. Dowie się, jak wielkie znaczenie dla rozwoju ziem polskich odegrała kolej w XIX i XX wieku. Zapozna się również z polską myślą techniczną na kolei oraz najciekawszą infrastrukturą kolejową, występującą w naszym kraju.
Skarby wąskotorowych szlaków
Lekcja przeznaczona dla szkół podstawowych (klasy IV–VIII) i ponadpodstawowych oraz dorosłych.

W Muzeum Kolei Wąskoto-rowej w Sochaczewie zgro-madzono największą ko-lekcję pojazdów wąskoto-rowych w Polsce, a według niektórych – nawet w Euro-pie. Wiele z nich to unikal-ne skarby techniki, ocalone od niechybnego zniszcze-nia. Aktualnie 226 egzem-plarzy taboru kolejowego, dedykowanego na różne szerokości toru, znajduje się w Sochaczewie, zaś ko-lejnych 36 obiektów prze-kazanych zostało w uży-czenie różnym podmiotom w całej Polsce. Z tej liczby aż 165 jednostek jest obec-nie eksponowanych w mu-zealnym skansenie. Lekcja Skarby wąskotorowych szlaków pozwoli poznać wyjątkową historię najcenniejszych pojazdów. Począwszy od najstarszego zachowanego parowozu wąskotorowego w Polsce z 1882 r., poprzez kolejne trzy XIX-wieczne lokomotywy parowe, elektrowóz Siemens z 1898 r., po jedyny zachowany parowóz Powiatowej Kolei Sochaczewskiej z 1924 r. Dzięki zajęciom będzie można również dowiedzieć się nieco więcej o ośmiu pasażerskich wagonach Retro z przełomu XIX i XX w., wagonie kolei konnej Rudka-Mrozy z 1902 r., jak również o pojazdach wąskotorowych związanych ze znanymi postaciami z polskiej historii, czyli tzw. Bryce Marszałka Piłsudskiego z lat 1926-1927, jak również tzw. Salonce Generała Jaruzelskiego z 1930 r. Lekcja, odbywająca się w sali dydaktycznej Centrum Edukacyjno-Turystycznego, wzbogacona zo-stała o ciekawą grę mobilną, zaaranżowaną w muzealnym skansenie, dzięki której znaczną część prezentowanych pojazdów będzie można zoba-czyć osobiście.

Centrum Edukacyjno-Turystyczne
+48 46 862 59 75
centrum@stacjamuzeum.pl