Ciasteczka! Uwaga! Używamy ciasteczek. Korzystanie ze strony stacjamuzeum.pl oznacza, że zgadzasz się na ich używanie. Więcej informacji znajdziesz w zakładce

Ok, zamknij

Podczas cyklu lekcji muzealnych pn. Opowieści starych lokomotyw uczestnicy poznają fascynujące historie starych, zasłużonych lokomotyw, które przez wiele lat pracowały na kolei. Jedne obsługiwały pociągi dalekobieżne – zwiedzając przy tym świat, inne pełniły odpowiedzialne funkcje w lokalnych liniach kolejowych. Niektóre z nich są już na zasłużonej emeryturze i odpoczywają w przyjaznych warunkach w Muzeum. Drugie mimo swoich lat nadal czynnie pracują na sochaczewskiej turystycznej linii kolejowej. Lekcje odbywają się w Skansenie Lokomotyw i w sali edukacyjnej Centrum Edukacyjno – Turystycznego.

Zapraszamy do poznania wszystkich naszych bohaterów i zapoznania się z tematami lekcji


Tematy lekcji

Parowóz Łukasz – pracownik Sochaczewskiej Kolei Wąskotorowej
Lekcja przeznaczona dla przedszkoli i szkół podstawowych (klasy I–III).

Łukasz urodził się 1924 r. w Berlinie, stolicy Niemiec, a więc niedługo będzie stulatkiem! Został skonstruowany w fabryce Orenstein i Koppel. Dzięki pracownikom tej firmy wy-gląda tak interesująco i przetrwał w dobrej kondycji tyle lat. Waży 14 ton, a gdy był młodszy poruszał się z prędkością do 25 ki-lometrów na godzinę. Już w 1925 r. został zakupiony na świeżo powstałą kolej wąsko-torową do Sochaczewa. Od razu nadano mu oficjalne imię PKS 3. Skrót ten oznaczał, że nabyto go jako trzeci w kolejności pojazd szynowy na Powiatową Kolej Sochaczew-ską, jak ówcześnie nazywała się nasza wą-skotorówka. Decyzją władz powiatu socha-czewskiego kolejkę otwarto do ruchu w 1922 r. Zatem przed nim zakupiono tu do pracy jeszcze dwa parowozy: PKS 1 i PKS 2, ale one nie miały tyle szczęścia co on i nie przetrwały do dnia dzisiejszego. Łukasz opowie swoją historię, a także przybliży dzieje sochaczewskiej wąskotorówki, która istnieje już prawie 100 lat! Nasz bohater bar-dzo ciężko pracował, aby odbudować So-chaczew, miasto zniszczone podczas I wojny światowej. Podczas wykonywania swoich obowiązków współpracował z wieloma ciekawymi oso-bami i poznał wiele zawodów wykonywanych na kolei. Od zasłużonego pracownika kolei wąskotorowej dzieci dowiedzą się, czym charaktery-zowała się praca maszynisty, dyżurnego ruchu, kierownika pociągu i kto był odpowiedzialny za sprawdzenie stanu torów i kół. Podczas oma-wiania różnych rozstawów toru będzie posługiwał się jednostkami miary.
Lokomotywa Marta – ekspert ds. bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych
Lekcja przeznaczona dla przedszkoli i szkół podstawowych (klasy I–III).

Naszą drugą lokomotywą, która zabierze najmłodszych w podróż do świata kolei jest parowóz Marta z Pelplina. Marta uro-dziła się w 1910 r. w Berlinie. Niedługo po-tem została zakupiona przez Cukrownię w Malborku, gdzie woziła buraki na trasie Malbork – Świetlików. W 1962 r. dostała pracę w cukrowni w Pelpinie, gdzie zo-stała już do zasłużonej emerytury. Szuka-jąc miejsca, gdzie może odpocząć po wielu latach ciężkiej pracy, trafiła do Sochaczewa i obecnie jest podziwiana przez turystów z całego świata w Muzeum Kolei Wąsko-torowej. Nasza Marta w trakcie całej swojej kariery zawodowej widziała, jak brak roz-wagi oraz roztargnienie mogą być niebez-pieczne dla człowieka. Co może się stać, gdy ktoś nie wie, jak powinien zachować się w miejscach związanych z koleją. Dla-tego też, zajmuje się przekazywaniem in-nym zasad bezpiecznego zachowania na przejazdach kolejowych czy peronach. Dzięki jej wiedzy i doświadczeniu pozna-cie zasady bezpieczeństwa, które obowiąz-kowo powinien znać każdy młody podróżnik. Marta zawsze uważała, że nauka przez zabawę jest najlepszym sposobem na pogłębianie wiedzy. Zachęcamy, aby spotkać się z Martą, ekspertem ds. bezpieczeństwa kolejowego i już od najmłodszych lat kształtować odpowiednią postawę spo-łeczną.
Parowóz Fryderyk – znawca historii kolejnictwa
Lekcja przeznaczona dla przedszkoli i szkół podstawowych (klasy I–III).

W zagadnienia związane z dziejami kolej-nictwa na świecie wprowadzi najmłod-szych parowóz Fryderyk z Tuczna. Fryde-ryk urodził się w 1882 r. w Monachium, w miejscowych Zakładach Kraussa. Zaku-piony przez Cukrownię Wierzchosławice, otrzymał oznakowanie CW-1 i woził bu-raki cukrowe. W 1941 r. został przejęty przez Cukrownię Tuczno, gdzie jako CT-8 pracował przez kolejne 25 lat. Przekazany w 1985 r. do Muzeum Kolejnictwa w War-szawie, na zasłużoną emeryturę osiadł na skansenie Muzeum Kolei Wąskotoro-wej w Sochaczewie, gdzie jest podziwiany jako najstarszy parowóz wąskotorowy w Polsce. Z racji swego imponującego wieku Fryderyk był świadkiem wielu przemian w zakresie zarówno infrastruk-tury kolejowej, jak i kolejowego taboru, począwszy od XIX w., nazywanego wie-kiem pary, po czasy współczesne, z nowo-czesnymi, szybkimi kolejami. Widział, jak zmienia się kolej, jej zakres i funkcje. Z za-chwytem i zazdrością obserwował, jak ko-lej zwiększała swoją prędkość i zasięg, upowszechniając się na całym świecie i odgrywając niejednokrotnie ważną rolę w rozwoju gospodarczym, społecznym i kulturalnym. Podczas bezpośredniego kontaktu z wiekowym Fryderykiem dzieci będą miały okazję rozwinąć ciekawość otaczającego świata i zbudować pozytywny stosunek do nauki i techniki.
Pług odśnieżny Siemowit – znawca historii Sochaczewa
Lekcja przeznaczona dla przedszkoli i szkół podsta-wowych (klasy I–III).

Wiekowy pług odśnieżny Siemowit przybliży uczest-nikom historię Sochacze-wa. Skonstruowany został w 1915 r. i jest jedynym po-jazdem na sochaczewskiej kolei wąskotorowej, który przebywa tu od początku jej istnienia, aż do dnia dzi-siejszego. Z racji swego im-ponującego wieku oraz długoletniego przebywania w Sochaczewie Siemowit bardzo dobrze poznał dzieje naszego miasta, o których dzieci wysłuchają zajmującej opowieści. Po-znają również najważniej-sze wydarzenia, history-czne postaci oraz najcie-kawsze budowle dawnego Sochaczewa.

Bogdan – znawca dziejów kolei wąskotorowych w Polsce
Lekcja przeznaczona dla przedszkoli i szkół podstawowych (klasy I–III).

Jak mówi znane powie-dzenie: Podróże kształcą. Dzięki nim można się wiele nauczyć, zdobyć nowe doświadczenia, po-znać ciekawych ludzi. Pa-rowóz Bogdan zwany Wi-słą to obieżyświat i miło-śnik podróżowania. Będąc pracownikiem wielu kolei wąskotorowych w Polsce, przejechał tysiące kilome-trów, zwiedzając dużą część naszego kraju. Dzięki temu jest dziś znawcą polskich wąskoto-rówek i o swoich wojażach chce opowiedzieć innym. Podczas spotkania z tą starą lokomotywą uczest-nicy poznają najważniej-sze koleje wąskotorowe w Polsce i ich historię. Do-wiedzą się jak wyglądały początki wąskiego toru, dlaczego tego typu koleje budowano i do czego słu-żyły, a także jakie były ich zadania dawniej, a jakie są obecnie. Bogdan zarazi także pasją do podróżowania i zachęci do poznawania nowych miejsc w Polsce.
Przyjaciele z wąskiego toru – kolejowe warsztaty muzealne
Lekcja przeznaczona dla przedszkoli i szkół podstawowych (klasy I–III).

Prawdziwych przyjaciół poznajemy w biedzie – to znany wszystkim cy-tat z wiersza Adama Mickiewicza, który niejednokrotnie sprawdza się w wielu życiowych sytuacjach. Czy sprawdzi się też w przypadku przyjaciół z wąskiego toru? Grupa wąskotorowych muzealnych po-jazdów i nie tylko pojazdów zna się już od wielu lat. Wagon moto-rowy Mirek zwany Ebermanem, słynne parowozy: Tomek Px29 oraz Radek Px48, wagony oso-bowe: Wiesiek 1Aw oraz Krzysiek 3Aw, lokomotywy spalinowe Ro-man zwany Rumunem oraz Lidka, a także semafor kształtowy Mo-nika przeżyli wspólnie wiele cie-kawych i niezapomnianych przy-gód. Niektórzy przyjaciele daw-niej pracowali na Sochaczewskiej Kolei Dojazdowej, a obecnie przebywają w Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie. Inne odpoczywają już na zasłużonej emeryturze, ale niektóre jeszcze ciężko pracują. Przyjaciele z wąskiego toru w ciekawy sposób zaprezentują dzieciom własną historię, a także opowiedzą jak wygląda codzienna praca w muzeum. Dzięki barwnej narracji zapoznać się będzie można z historią, zbiorami i działalnością Muzeum Kolei Wą-skotorowej w Sochaczewie, placówki w której przez ponad 30 lat działalności zgromadzono największą kolekcję taboru wąskotorowego w Polsce. Ważnym dopełnieniem zajęć będą, oparte na metodzie scrapbookingu, kolejowe warsztaty muzealne. Podczas ciekawie poprowadzonych zajęć plastycznych uczestnicy samodzielnie wykonają i zabiorą do domu kolejowy layout z wizerunkiem jednego z bohaterów opowieści. Na finał zajęć, podczas przechadzki po muzealnym skansenie, dzieci będą miały szansę poznać osobiście przyjaciół z wąskiego toru.

+48 46 862 59 75
centrum@stacjamuzeum.pl